Rushing the Shooter (2014)

Rushing the Shooter

2014

24″ x 30″